Nájemní smlouva k věci movité

Tato nájemní smlouva spolu s Podmínkami nájemní smlouvy je závazná pro pronajímatele na straně jedné a nájemce (objednavatele) na straně druhé. Smluvní vztah se řídí Podmínkami nájemní smlouvy ve věci pronájmu cestovních zavazadel s příslušenstvím a vzniká oboustranným elektronickým potvrzením.

 

Potvrzení ze strany nájemce vzniká vyplněním objednávkového procesu a zaškrtnutím příslušného políčka na konci tohoto procesu a tím potvrdí, že se seznámil a souhlasí s touto Nájemní smlouvou včetně Podmínek nájemní smlouvy. Potvrzení dokončí odesláním objednávky z online půjčovny pronajímatele kliknutím na tlačítko „OBJEDNAT“.

 

Potvrzení ze strany pronajímatele vzniká odesláním emailového potvrzení, ve kterém potvrdí nájemci objednávku s informací o dostupnosti, ceny pronájmu a výše kauce na email, který nájemce uvedl v objednávce a vyzve jej k uhrazení nájmu a složení kauce.

 

1. Pronajímatel:              

Atelos s.r.o.
se sídlem Kovanecká 2115/24, 190 00 Praha 9
IČ: 03291758 DIČ: CZ03291758
Obchodní firma je zapsána v Obchodním rejstříku, vedeným Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 229731

 Expreskufr-logo-2022-email 
Online adresa půjčovny: pujcovna.expreskufr.cz
Tel.: 722 163 700, e-mail: pujcovna@expreskufr.cz
              

 

2. Nájemce – předmět nájmu, začátek nájmu s dobou pronájmu a způsob předání:

vyplývá z objednávky nájemce, kterou provedl odesláním objednávky v online půjčovně pronajímatele na stránkách  pujcovna.expreskufr.cz. Předmět nájmu, začátek s dobou pronájmu a způsobem předání je uveden v obsahu této objednávky. Obsah této objednávky se před zahájením pronájmu může změnit po oboustranném emailovém potvrzení.

 

3. Kauce:

výše kauce je stanovena dle předmětu nájmu a je uvedena v objednávce. Kauce bude vrácena v plné výši nájemci po vrácení předmětu nájmu bez závad či poškození a ve sjednané době po skončení nájmu. V opačném případě bude vrácena po posouzení a vyčíslení vzniklé škody pronajímatelem a tato škoda bude uhrazena.  

 

4. Pro předání do nájmu musí nájemce splnit tyto podmínky:

a) byl starší 18-ti let,
b) po potvrzení smluvního vztahu pronajímatelem uhradit nájemné a složil zálohovou kauci v plné výši,
c) svůj věk potvrdil při převzetí předmětu nájmu průkazem totožnosti (občanský průkaz, pas, řidičský průkaz).

 

5.Smluvní vztah:

nabývá účinnosti dnem předání předmětu nájmu nájemci. Nájemce výslovně prohlašuje, že se s obsahem Podmínek nájemní smlouvy seznámil a souhlasí s nimi. Podmínky nájemní smlouvy jsou uvedeny níže a v online půjčovně pronajímatele.

 

  

Podmínky nájemní smlouvy

 

1. DOBA NÁJMU

1.1 Nájemní smlouvu věci movité uzavírá pronajímatel a nájemce za účelem zapůjčení předmětu nájmu na dobu určitou vycházející z objednávky nájemce, kterou provedl v online půjčovně pronajímatele.

 

2NÁJEMNÉ

2.1 Nájemné je hrazeno nájemcem před započetím pronájmu hotově nebo převodem na bankovní účet pronajímatele. Nejpozději při osobním převzetí nájemcem ve skladu pronajímatele nebo při doručení prostřednictvím vlastní dopravy pronajímatele.

 

3.PŘEDÁNÍ PŘEDMĚTU NÁJMU

3.1 Předmět nájmu je doručen dle objednávky pronajímatelem nejpozději den před začátkem pronájmu věci movité.
3.2 Předmět nájmu je předán anebo doručen nájemci dle objednávky prostřednictvím:

a) osobního vyzvednutí nájemcem ve skladu pronajímatele,
b) vlastní dopravy pronajímatele na požadovanou adresu nájemce v objednávce,
c) smluvní přepravní společnosti pronajímatele na adresu nájemce,
d) přepravní společnosti do výdejního místa k osobnímu vyzvednutí nájemcem.

3.3 Toto neplatí, pokud je objednán pronájem na následující den po dni objednávky a nastane-li tato skutečnost, bude nájemce kontaktován pronajímatelem pro dohodnutí upravení objednávky s termínem předání.
3.4 Jelikož je předmět nájmu zpravidla rezervován dopředu, může se stát, že se před začátkem pronájmu poškodí nebo zdrží u předchozího nájemce a další stejný nebude mít pronajímatel k dispozici, vyhrazuje si pronajímatel právo předmět nájmu změnit za obdobný. O této situaci je nájemce informován v co nejkratší možné době po vzniku.  

 

4.VRÁCENÍ PŘEDMĚTU NÁJMU

4.1 Předmět nájmu je vrácen dle objednávky pronajímateli nejpozději den po uplynutí sjednaného nájmu v objednávce nebo pokud není předem domluveno jinak. Den předání smluvnímu přepravci do přepravy se bere jako den, kdy byl předmět nájmu vrácen pronajímateli.
4.2 Předmět nájmu je vrácen anebo odeslán pronajímateli dle objednávky prostřednictvím:

a) osobního odevzdání nájemcem ve skladu pronajímatele,
b) vyzvednutí vlastní dopravou pronajímatele na požadované adresu nájemce v objednávce,'
c) vyzvednutí smluvní přepravní společnosti pronajímatele na adrese nájemce,
d) odeslání z výdejního místa přepravní společnosti.

4.3 Pronajímatel předmět nájmu vyzvedne vlastní dopravou v termínu dle dohody nebo objedná na sjednaný den přepravní službu k vyzvednutí. Jeli předmět nájmu vrácen prostřednictvím přepravní služby, musí být zabalen v přepravní krabici, ve které byl doručen a ta zalepena nájemcem tak, aby při přepravě nemohlo dojít k rozlepení a následnému poškození pronajaté věci při přepravě.

 

5.ZÁLOHOVÁ KAUCE

5.1 Zálohová kauce je stanovena dle pronajaté věci v objednávce nájemce a je hrazena nájemcem před započetím pronájmu hotově nebo převodem na bankovní účet pronajímatele. Nejpozději však při osobním převzetí nájemcem ve skladu pronajímatele nebo při doručení prostřednictvím vlastní dopravy pronajímatele.
5.2. Zálohová kauce bude vrácena pronajímatelem v plné výši nájemci při vrácení předmětu nájmu bez závad.
5.3 Pokud byla zálohová kauce hrazena převodem na bankovní účet pronajímatele, bude vrácena nájemci převodem na bankovní účet, ze kterého byla přijata pronajímatelem po vrácení předmětu nájmu bez závad a to do 10 pracovních dnů.
5.4 V případě poškození předmětu nájmu bude vrácena po posouzení rozsahu poškození a uhrazení vzniklé škody pronajímateli. Pronajímatel si vyhrazuje právo ponížit hodnotu složené kauce o finanční částku za vzniklou škodu.

 

6. POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

6.1 Nájemce se zavazuje předmět nájmu užívat obvyklým způsobem a v souladu s touto smlouvou.
6.2 Nájemce se zavazuje na předmětu nájmu neprovádět změny.
6.3 Nájemce se zavazuje předmět nájmu bez souhlasu pronajímatele nepřenechat do podnájmu jiné osobě. V případě porušení této povinnosti se sjednává smluvní pokuta ve výši 5 000 Kč.
6.5 Nájemce se zavazuje v případě, že dojde k poškození na předmětu nájmu a toto poškození je svým charakterem opravitelné bez jakýchkoliv trvalých následků, poskytnout pronajímateli náhradu škody v plné výši. V případě využití a uhrazení příplatkové služby Kufr bez rizik nebude tato náhrada škody po nájemci požadována. Výhody služby Kufr bez rizik se nevztahují na náklady na opravu při zapomenutém heslu k zámku, na vyčištění znečištěného zavazadla nebo na poškození vnitřního vybavení kufru.
6.6 Nájemce se zavazuje vrátit předmět nájmu v čistém stavu a kompletní. Nedodržení tohoto ustanovení ze strany nájemce opravňuje pronajímatele k účtování nájemného až do doby splnění tohoto závazku, nebo k vyčíslení škody a jejímu vyúčtování. Běžná částka za vyčištění účtovaná pronajímatelem se podle velikosti a složitosti pohybuje od 100,- do 1000,- Kč.
6.7 Nájemce se zavazuje nést plnou majetkovou odpovědnost za předmět nájmu a zavazuje se předmět nájmu vrátit v pořádku. V případě porušení této povinnosti (např. z důvodu ztráty nebo odcizení předmětu nájmu, nebo jeho trvalého neopravitelného poškození) se nájemce zavazuje uhradit pronajímateli smluvní pokutu ve výši kupní ceny předmětu nájmu doložené pronajímatelem. Smluvní pokuta se hradí, i když nájemce porušení povinnosti nezavinil. Zaplacením smluvní pokuty se nájemce zprošťuje povinnosti nahradit škodu pronajímateli. Smluvní pokuta musí být uhrazena nejpozději do 10 pracovních dnů od skončení doby nájmu, za každý den prodlení je smluvena smluvní pokuta ve výši 1% z částky kupní ceny předmětu nájmu doložené pronajímatelem, splatná den následující po dni, kdy vznikla.
6.8 V případě, že nájemce předmět nájmu nevrátí nejpozději den po skončení doby nájmu dle této smlouvy, zaplatí nájemce pronajímateli smluvní pokutu ve výši 200,- Kč za každý započatý den, o který se skutečné datum vrácení předmětu nájmu oproti době nájmu dle této smlouvy opozdí, pokud předem nebylo dohodnuto jinak.
6.9 Vyčíslení základních možných škodních událostí:

Poškození   bez příplatku s příplatkem Kufr bez rizik
Poničené kolečko
Prasknutí kufru
Promáčknutí kufru         
Běžné poškrábání kufru
Poškození zipu
Poškození madla kufru
Poškození troleje kufru
Poškození vnitřního prostoru
Znečištění vnitřního prostoru
Zapomenuté heslo k zámku
200,- Kč/kolečko
od 100,- do 1 000,- Kč dle typu praskliny.          0,- Kč
0,-Kč
500,-Kč 
200,- Kč
400,- Kč
od 100,- do 1 000,- Kč dle typu škody
od 100,- do 1 000,- Kč dle zašpinění                  500,- Kč
0,- Kč
0,- Kč
0,- Kč
0,- Kč
0,- Kč
0,- Kč
0,- Kč
od 100,- do 1000,- Kč
od 100,- do 1000,- Kč
500,- Kč

Uvedené ceny jsou v Kč. 

 

7.ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

7.1 Nájemce je oprávněn od smlouvy odstoupit, pokud mu předmět nájmu bude předán ve stavu nezpůsobilém k užívání. Nevztahuje se na stav, kdy předmět nájmu nese známky běžného opotřebení vzniklé při používání.
7.2 Pronajímatel může od této smlouvy odstoupit, jestliže má podezření, že nájemce:

a) bude užívat předmět nájmu způsobem, kdy hrozí způsobení škody na předmětu nájmu,
b) přenechal nebo hodlá předmět nájmu předat do podnájmu bez souhlasu pronajímatele,
c) nemá v úmyslu předmět nájmu po skončení nájmu vrátit.

7.3 V případě porušení smlouvy podle čl. 7.2 odst. a),b),c) je pronajímatel oprávněn požadovat náhradu škody.
7.4 Nájemce může od smlouvy odstoupit do 4 pracovních dnů před začátkem doby nájmu.
7.5 Pokud nájemce odstoupí od smlouvy po stanovené lhůtě 4 dnů, může pronajímatel po nájemci požadovat náklady vynaložené pro zahájení smluvního vztahu.

8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
8.1 Nájemní smlouva je uzavřená dle § 89/2012 a násl. nového občanského zákoníku.

8.2 Nepřevzetí či nevyzvednutí předmětu nájmu do nájmu nájemcem není odstoupení od smlouvy a pronájem je zahájen tak, jako by byl předmět nájmu převzat nájemcem do nájmu a po skončení pronajatého období je pronájem ukončen bez nároku na vrácení nájemného.
8.3 Jestliže bude jakýkoliv článek této smlouvy nebo jeho část určena jako neplatná, nezpůsobí neplatnost nebo nevynutitelnost zbytku smlouvy.
8.4 Pronajaté věci užívá nájemce na vlastní nebezpečí. Pronajímatel nenese žádnou odpovědnost za škody na zdraví či na majetku nájemce nebo třetích osob vzniklých v souvislosti s užíváním pronajatého zavazadla nebo příslušenství.
8.5 Pronajímatel je oprávněn kdykoli měnit tyto nájemní podmínky s platností nabývající v okamžiku zveřejnění v online půjčovně pronajímatele a nájemce se řídí vždy Podmínkami nájemní smlouvy platnými v okamžiku odeslání objednávky nájemcem.

Tyto podmínky včetně jejich součástí jsou platné a účinné od 1.6.2024.                          

 

Zpět do obchodu